TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Tại Ba Be Lakeside Bungalow, chúng tôi tin rằng cả môi trường và cộng đồng địa phương đều nên nhận được lợi ích từ việc kinh doanh của mính. Thay vì chỉ trồng một số diện tích cây xanh, chúng tôi cam kết tạo ra những lợi ích bền vững thật sự.

Sự bền vững đã luôn hiện diện trong suy nghĩ của chúng tôi trong suốt quá trình hình thành và phát triển Ba Be Lakeside Bungalow. 

Chúng tôi kết hợp chặt chẽ với cộng đồng địa phương và lắng nghe những mong muốn của họ. Một vài người dân địa phương đang làm việc tại Ba Be Lakeside Bungalow. 100% đội ngũ thuyền bè và văn nghệ quần chúng là người địa phương. Ngoài ra, việc đóng góp hỗ trợ nâng cấp, cải tạo đường xá giao thông cho người dân được chúng tôi coi như một phần trách nhiệm của chính mình.

Từ những nỗ lực đó, chúng tôi đã tạo ra những thay đổi tích cực tới đời sống của nhân dân thôn bản.

TRÁCH NHIỆM
XÃ HỘI

Tại Ba Be Lakeside Bungalow, chúng tôi tin rằng cả môi trường và cộng đồng địa phương đều nên nhận được lợi ích từ việc kinh doanh của mính. Thay vì chỉ trồng một số diện tích cây xanh, chúng tôi cam kết tạo ra những lợi ích bền vững thật sự.

Sự bền vững đã luôn hiện diện trong suy nghĩ của chúng tôi trong suốt quá trình hình thành và phát triển Ba Be Lakeside Bungalow. 

Chúng tôi kết hợp chặt chẽ với cộng đồng địa phương và lắng nghe những mong muốn của họ. Một vài người dân địa phương đang làm việc tại Ba Be Lakeside Bungalow. 100% đội ngũ thuyền bè và văn nghệ quần chúng là người địa phương. Ngoài ra, việc đóng góp hỗ trợ nâng cấp, cải tạo đường xá giao thông cho người dân được chúng tôi coi như một phần trách nhiệm của chính mình.

Từ những nỗ lực đó, chúng tôi đã tạo ra những thay đổi tích cực tới đời sống của nhân dân thôn bản.

Hotline: +842093984666
Chat Facebook